ايران-تهران-صندوق پستی814-14335

آدرس پستی:

ايران-تهران-ميدان شوش-خيابان صابونيان-مرکز خريد الغدير-طبقه همکف-شماره 65

دفتر مرکزی:

55083962 21(98)  (5 خط)

تلفن:

 55083963 21(98) 

فکس:

contact@sdf.Ir

پست الکترونيکی:
   

ايران-جزيره قشم-مرکز تجاری خليج فارس-شماره 32

دفتر منطقه آزاد:

 7635242630 (98+)

تلفن:

 7635228640 (98+)

فکس:

لطفا تمامی مرسولات را به آدرس پستی ارسال نماييد.